: S8VWQb - 1

S  = 
 4* π::img_pi::* R^2
S =  4* π::img_pi::* R^2 = 
S =  4* R^2* π::img_pi:: =