Absolūtā temperatūra

$$T = t+273$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =