Sviru noteikums

$$\frac{F1}{F2} = \frac{d2}{d1}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =