Koherenti viļņi un gājienu starpība (gājiena diference)

$$\Delta_{d} = d2-d1$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =