Taisnes vienādojums pa punktu un virzienu koeficentu

y - y1 = k(x - x1)
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =