Taisnes vienādojums: virziena koeficients

$$y = k\cdot x+l$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =