Taisnstūra paralēlskaldņa (paralēlepipēda) pilnās virsmas laukums

$$S_{son} = 2\cdot (a\cdot b+b\cdot c+a\cdot c)$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =