Taisnstūra paralēlskaldņa (paralēlepipēda) tilpums

$$V = S_{pagr}\cdot h$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =