Aritmētiskās progresijas vispārīgā locekļa formula

$$a_{n} = a_1+d\cdot (n-1)$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =