Standartnovirze (vidējā kvadrātiskā novirze)

$$\sigma = \sqrt {DX}$$
Aprēķināt   Zināms, ka:
      =